KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Lecznica Stomatologiczna „Pryzmat” Urszula Soroczyńska z siedzibą w Warszawie (01-914) ul. Dantego Alighieri 1A. Może się Pani /Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: pryzmat@lecznicastomatologiczna.pl; telefonicznie pod numerem: 22 8359464 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. Lecznica Stomatologiczna „Pryzmat” Urszula Soroczyńska zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane tj. do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia. W zależności od celu Lecznica Stomatologiczna „Pryzmat” Urszula Soroczyńska może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Lecznicę Stomatologiczną „Pryzmat” Urszula Soroczyńska usług stomatologicznych.
 3. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych.
 4. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Pani/Pana tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty albo odmową wykonania usług stomatologicznych-odmowa podania danych uniemożliwi udzielania świadczeń zdrowotnych przez Administratora. W przypadku niepodania numeru telefonu Administrator nie może odmówić udzielenia Pani/Panu zapisu na wizytę czy wykonania usług stomatologicznych, jednak podanie tych danych ułatwi korzystanie z naszych usług dzięki możliwości kontaktowania się, w tym potwierdzenia lub odwołania wizyty.
 5. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Administratorem danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani /Pan także prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pani /Pana dotyczących.